Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników,
które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z serwisu https://maobi-group.com/ (dalej
„Serwis”). Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie użytkownikom poczucia pełnego
bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Gromadzenie danych osobowych

Główną działalnością MAOBI Group Sp. z o.o. jest pośrednictwo w zatrudnieniu i oferowaniu pracy w
Niemczech na różnych stanowiskach. Do prowadzenia tej działalności niezbędne jest gromadzenie
danych osobowych i ich przetwarzanie.

Mając świadomość, jak ważne jest odpowiednie postępowanie z danymi osobowymi dokładamy
najwyższych starań, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone i wykorzystywane
w sposób zgodny z przepisami.

Niniejsza polityka prywatności zawiera m.in. informacje o sposobach przetwarzania Państwa danych
osobowych, a także przysługujących Państwu prawach.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych i podmiotem je przetwarzającym jest MAOBI Group Sp. z o.o. , Komitetu Obrony Robotników 45B, 02-146
Warszawa.

W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za
pomocą adresu email: daneosobowe@maobi-group.com

Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzając Państwa dane osobowe dokładamy wszelkich starań, aby były one chronione w
sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów oraz najlepszych praktyk w
zakresie ochrony danych osobowych. Poniżej przedstawiamy zasady, których przestrzegamy w
trakcie przetwarzania danych osobowych:

Możemy przetwarzać tylko dane osobowe, do których mamy prawo.
Dane wykorzystujemy do celów, do których zostały zebrane.
Mamy obowiązek informacyjny wobec osób, których dane przetwarzamy.
Gromadzimy tylko niezbędne dane.
Aktualizujemy dane.
Usuwamy nieaktualne lub stare dane.
Zapewniamy odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed przypadkową
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych.

Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub od osób / podmiotów trzecich np.
podmiotu w imieniu, którego Państwo występują lub naszych Partnerów, a także z innych
ogólnodostępnych rejestrów. Informacje uzyskujemy również poprzez uzupełnienie m.in. formularza
kontaktowego lub poprzez pliki cookies.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W przypadku kontaktu z nami za pomocą serwisu lub danych kontaktowych podanych w serwisie,
przetwarzamy dane podane przez Państwa w celach wskazanych poniżej. W związku ze stosowaniem
plików cookies do celów statystycznych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przesyłanie ofert pracy, udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie rozmów, zawieranie
umów i ich realizacja.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest m.in. Twoja zgoda, obowiązek
prawny ciążący na nas, konieczność wykonania umowy lub nasz prawnie uzasadniony interes.

Odbiorcy danych osobowych

Pracownicy oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
logistyczne. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji
zadań związanych z przeprowadzaniem procesu rekrutacyjnego, a także organy władzy publicznej
oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z
czym:

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym
  przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 • dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do
  jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia
  roszczeń cywilnoprawnych.
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą
  przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane
  przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas
  równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 • dane osobowe przetwarzane w celach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu zakończenia
  rekrutacji, w której biorą Państwo udział. W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na
  wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji lub przesłania dokumentów aplikacyjnych
  niezwiązanych z konkretnym procesem rekrutacyjnym Państwa dane będą przechowywane przez
  okres 12 miesięcy.

Czy podanie Państwa danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu,
który chcą Państwo zrealizować, w tym do np. korzystania z serwisu, zawarcia umowy, odpowiedzi na
Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie.

Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie
rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z art.
22(1) Kodeksu pracy jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie
może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie
może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić
przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
 • w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu
  bezpośredniego – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania
  swojej decyzji,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane na wstępie.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na
urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą
elektroniczną przez Administratora Serwisu.

Definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://www.maobi-group.com/

Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców
Administratora

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych i podmiotem je przetwarzającym jest MAOBI Group Sp. z o.o., Komitetu Obrony Robotników 45B, 02-
146 Warszawa.

W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za
pomocą adresu email: daneosobowe@maobi-group.com

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za
pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu
Użytkownika

Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system
teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy
teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub
Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z
Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub
Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po

zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb
usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na
pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych
robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla
Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu
Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części
Polityki Cookie.

Cele do których wykorzystywane są pliki cookies

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie
informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić,
polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów
marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i
przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń
Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania
Serwisu.

Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki
Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do
wsparcia usług społecznościowych

Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki
Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Twitter
 • AddThis
 • Youtube
 • Vimeo

Możliwości określania warunków przechowywanie i uzyskiwania dostępu na urządzeniach
użytkownika przez serwis i serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania,
usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie
korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z
usług Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych
umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych
danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia, z
którego korzysta.

Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie,
podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej
działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi
może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.

Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami
powinni stosować się do wytycznych związanych z bezpieczeństwem w sieci.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w
każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie.
Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies
używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać
zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każdej dowolnej witryny.

Wymagania serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować
nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w
przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików
Cookie.

Zmiany w polityce cookie

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności
informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą
publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Pozostałe informacje

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. Administrator
zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub
zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie
Administrator powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez jej zamieszczenie w Serwisie w
nowym brzmieniu. Użytkowników Serwisu obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie
dostępnej w Serwisie.

Polityka ciasteczek serwisu

Dla wygody Użytkownika serwis korzysta z plików cookies.

Czy wiesz, że:

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych Serwisu.
Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
o utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies).

Ciasteczka „sesyjne”

Są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej)

Ciasteczka „stałe”

Są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

Pamiętaj, że:

1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
3. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dział poniżej lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z
plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Ważne dla Ciebie:

1. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
2. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania
na danej stronie.
3. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Jak wyłączyć ciasteczka?

1. Serwis PODAĆ DANE korzysta z ciasteczek. Jeśli użytkownik nie chce pobierać tych plików , musi
zmienić ustawienia przeglądarki (informacje poniżej).
2. Większość przeglądarek automatycznie zezwala na ciasteczka, można jednak łatwo zmienić
ustawienia przeglądarki.
3. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, musi zmienić ustawienia przeglądarki.
4. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
uniemożliwić korzystanie z serwisu.
A jak zarządza ustawieniami cookies?
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i
postępuj zgodnie z instrukcjami:

IE

W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność W
obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie
pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Chrome

W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome.
Wybieramy zakładkę Ustawienia> Pokaż ustawienia zaawansowane W sekcji Prywatność> Ustawienia
treści W opcji Pliki cookies zaznaczamy pozycję „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”
Wybieramy przycisk Gotowe.

Firefox

W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia> Opcje> Prywatność Wybieramy opcję „Program
Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, pozycja pierwsza „Zawsze używaj trybu prywatnego”
oraz pozycja ostatnia „Akceptuj ciasteczka” muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty
kwadracik) W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób
zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje> Bezpieczeństwo Tu wybiera się poziom
bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookies”

Opera

Menu przeglądarki: Narzędzie> Preferencje> Zaawansowane> Ciasteczka Zaznaczamy opcję „Nigdy
nie akceptuj ciasteczek” Klikamy OK